توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات بازرگانی: ایران، خاور میانه، شمال آفریقا، شرق آسیا و استرالیا

فرصت های سرمایه گذاری در ایران اولویت های سرمایه گذاری درایران بر مبنای سند ملی توسعه به ۳ قسمت اصلی

 دولت  ایران ضمن استقبال از سرمایه گذاری خارجی در ایران از سرمایه گذاران خارجی میخواهد که قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه های آن را  بـا دقت و تـوجه کـافی مطالعه نمایند تا ضمن آشنایی با حقوق خود، تسهیلات و حمایت های ناشی از سرمایه گذاری از تعهدات و الزامات قانونی خود در چارچوباین قانون نیز مطلع شوند.

استفاده از منابع مالی و خطوط اعتباری خارجی که در ایران به نام فاینانس متداول گردیده برای اجرای پروژه‌ها و خرید تجهیزات و کالاهای سرمایه ای طرح‌های تولیدی و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه‌ها، وفق قراردادهای مالی منعقده با اعتبار دهندگان خارجی صورت میپذیرد.

فرایند اجرای این روش براساس آخرین مصوبه هیات محترم وزیران دولت ایران و ضوابط برنامه پنجم توسعه اصلاح و بدین شرح میباشد:

 1. فعالیتهای قابل قبول
 2. واجدین شرایط
 3. وثیقه های مورد نیاز
 4. نرخ سود و هزینه های آن
 5. سقف پرداخت
 6. مدت استفاده از تسهیلات
 7. دوره بازپرداخت
 8. بخش دولتی و غیر دولتی

راهنما تامین منابع خارجی به روند بررسی درخواست سرمایه گذاران خارجی در ســازمان سرمایه گذاری تا مرحله صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی اشاره مینمایید. این مراحل بدین شرح میباشند:

 • روند بررسی درخواست سرمایه گذاران خارجی در سازمان سرمایه گذاری تا مرحله  صــدور مجوز سرمایه گذاری
 • پوشش های تضمینی و حمایتی توسط دولت ایران
 • حقوق، تسهیلات و حمایت سرمایه گذاران خارجی توسط دولت ایران
 • تعهدات و الزامات حقوقی سرمایه گذاران خارجی
 • کل مزایا و تسهیلات نضمینی به سرمایه گذار خارجی

اولویت های سرمایه گذاری درایران بر مبنای سند ملی توسعه به ۳ قسمت اصلی ذیل تقسیم گردیده است:

اولوبت های سرمایه گذاری تجارت
اولویت های سرمایه گذاری صنعت
اولویت های سرمایه گذاری معدن

اولویت های سرمایه گذاری تجاری ایران

اولویت های سرمایه گذاری تجاری ایران به شرح ذیل میباشند:

اطلاعات بیشتر ...

اولویت های سرمایه گذاری صنعتی ایران

اولویت های سرمایه گذاری صنعتی ایران به چند بخش اصلی ذیل تقسیم میگردید:

اطلاعات بیشتر ...

اولویت های سرمایه گذاری معدنی ایران

اولویت های سرمایه گذاری معدنی ایران به شرح ذیل میباشند:

اکتشاف، استخراج، فلزات و مصنوعات فلزی، مواد معدنی غیرفلزی

اطلاعات بیشتر ...