توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات بازرگانی: ایران، خاور میانه، شمال آفریقا، شرق آسیا و استرالیا

صنعت ایران بر اساس گزارش بانک جهانی سهم ارزش افروده تولیدات صنعتی ایران در سال ۱۳۹۳معادل ۱۰.۴ درصد تولید ناخالص ملی بوده است و براساس آمار بانک مرکزی ایران رشد تولید ناخالص ملی در صنعت ومعدن در سال ۱۳۹۲ منفی ۶ ب

بر اساس گزارش بانک جهانی سهم ارزش افروده تولیدات صنعتی ایران در سال ۱۳۹۳معادل ۱۰.۴ درصد تولید ناخالص ملی بوده است و براساس آمار بانک مرکزی ایران رشد تولید ناخالص ملی در صنعت ومعدن در سال ۱۳۹۲ منفی ۶ بوده اما این رشد در سال ۱۳۹۳ به مثبت ۲.۸ درصد رسیده است.

توجه دولت ایران در سال ۱۳۹۳ به صنایع بزرگ باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور در سال گذشته گردید. مهمترین چالش پیش روی صنعت گران و فعالان صنعتی ایران کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش است که باعث بحران شدید و رکود و واحدهای صنعتی در ظرفیت تولید گردیده است.

کمبود منابع مالی و بانکی مانع اصلی در تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی کوچک گردیده است. برطبق آمار گمرک ایران در بین ۱۰ کالای عمده صادراتی کشور، کالاهای صنعتی نقش مهمی را ایفا نمیکنند و همین آمار در بخش واردات نیز نشان از اولویت کم تولید و مواد اولیه مرتبط به آن است