توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات بازرگانی: ایران، خاور میانه، شمال آفریقا، شرق آسیا و استرالیا

منابع و انرژی با منابع انرژی و معدنی متنوع و فراوان، ابزارآلات پیش رفته، تکنولوژی و خدمات صنعتی، نزدیکی به بازار رشد آسیا، استرالیا گستره وسیعی از فرصت های سرمایه گذاری در بخش منابع و انرژی را پیشنهاد میکند

با منابع انرژی و معدنی متنوع و فراوان، ابزارآلات پیش رفته، تکنولوژی و خدمات صنعتی، نزدیکی به بازار رشد آسیا، استرالیا گستره وسیعی از فرصت های سرمایه گذاری در بخش منابع و انرژی را پیشنهاد میکند